APOLLO 13 (Sega) Sound U7 EPROM Rev. 1.0

#EPROM1042
Sega APOLLO 13 pinball machine uses the following EPROMS:
  • Game - U210 - revision A5.01
  • Display - ROM0 - revision A5.00
  • Sound U7 -revision 1.00
  • Sound U17
  • Sound U21
  • Sound U36
  • $20.99

    In Stock