Motor - 30 rpm score 60 Hz bowler/shuffle

#14A-7765

Motor - score motor 50v 30rpm 60 Hz bowler/shuffle.

Reference:

  • 14A-7765
  • Spec 944

17 oz

$129.99

In Stock